ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

 

(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνον εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση).

Προς την εταιρία με την επωνυμία «ELIXIR O.E.» αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 58307004000, με έδρα στη Θεσσαλονίκη, 24ο χλμ Θεσσαλονίκης – Ν.Μουδανιών, Ρύσιο, τηλέφωνο 2392072757 και e-mail: [email protected]

Σας γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ από την σύμβαση εξ’ αποστάσεως πώλησης των ακόλουθων προϊόντων:

Αριθμός Παραγγελίας:……………………………………

Κωδικοί Προϊόντων:………………………………………

Που παραλήφθηκε στις:…………………………………(ημερομηνία)

Όνομα και Επώνυμο καταναλωτή:…………………………………

Διεύθυνση καταναλωτή:………………………………………………..

Οδός …………………………………………………

Αριθμός……….

ΤΚ…………………

Πόλη………………………………………..

Χώρα………………………………………

Υπογραφή καταναλωτή…………………………………………………..

Ημερομηνία:…………………………………………..

(Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το παρόν υπόδειγμα μέσα από τον Ιστότοπο μας, παρακαλούμε εκτυπώστε αυτό και αποστείλετε το μας μαζί με το προϊόν κατά τα προαναφερθέντα.).