Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού

Όροι και προϋποθέσεις:

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων καθώς και των όρων χρήσης του FACEBOOK και του INSTAGRAM, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού.
 2. Η εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ταυτοποίηση των στοιχείων συμμετεχόντων προκειμένου να εξακριβώσει το δικαίωμα συμμετοχής των συμμετεχόντων και απόδοσης του Επάθλου.
 3. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης.
 4. Ενημέρωση για την ανάδειξη των νικητών. Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών καθώς και τη φωτογραφία τους μέσω δημοσίευσης στην σελίδα της στο Instagram και στο Facebook.
 5. Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων. (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.
 6. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του διαγωνισμού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.
 7. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στην περιουσία, τα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα, λοιπά διακριτικά των εταιρειών και δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
 8. Η παρούσα προωθητική ενέργεια δεν διενεργείται από το Instagram ή το Facebook, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Instagram ή το Facebook.
 9. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας ή λόγων ασφαλείας, η Εταιρεία δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει το Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και τη διανομή των δώρων κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της εταιρείας έναντι των συμμετεχόντων παύει να υφίσταται.

Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό:  

 1. Like στην σχετική ανάρτηση.
 2. Follow την Elixir Make Up στο Instagram.
 3. Tag τον φίλο/φίλη σου.

Για έξτρα συμμετοχή, αναρτήστε τη σχετική δημοσίευση στην ιστορία σας.