ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

Ο παρών ιστότοπος www.elixirmakeup.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος») αποτελεί το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (εφεξής «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»), το οποίο διαχειρίζεται η Εταιρεία με την επωνυμία «ELIXIR O.E.» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, 24ο χλμ Θεσσαλονίκης – Ν.Μουδανιών, Ρύσιο, με ΑΦΜ 099332900, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς και αρ. Γ.Ε.ΜΗ 58307004000 (εφεξής η «Εταιρεία»).

 

Όποιος εισέρχεται ή κάνει χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (εφεξής «Χρήστης»), αποδέχεται όλους τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, όπως αυτοί ανανεώνονται και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα (εφεξής «Όροι και Προϋποθέσεις»).

 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις δύνανται να επικαιροποιούνται, ανά πάσα στιγμή, από την Εταιρεία, όποτε κρίνεται απαραίτητο ή επιθυμητό, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς το Χρήστη, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις νομικές απαιτήσεις ή τις λειτουργικές αλλαγές. Ο Χρήστης θα έχει πάντοτε πρόσβαση στους ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις διαδικτυακά. Συνιστάται ο Χρήστης να διαβάζει τακτικά και προσεκτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις, όποτε προτίθεται να προβεί σε αγορά προϊόντων τα οποία είναι διαθέσιμα εντός του εν λόγω Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

 

Ο Χρήστης οφείλει να μην εισέρχεται και μην προβαίνει σε οιαδήποτε συναλλαγή μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, εάν έχει αντιρρήσεις σε οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

 

Προκειμένου ο Χρήστης να προβεί στην αγορά προϊόντος από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, μπορεί να επιλέξει να συνδεθεί είτε ως «επισκέπτης» είτε ως «μέλος».

 

 • Εάν ο Χρήστης επιλέξει να συνδεθεί ως «επισκέπτης», απαιτούνται οι εξής ενέργειες:

 

α) Η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας με τα προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται.

 

β) η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των Όρων και Προϋποθέσεων καθώς και της Πολιτικής Προστασίας προσωπικών Δεδομένων του για την εκτέλεση των παραγγελιών του.

 • Εάν ο Χρήστης επιλέξει να συνδεθεί ως «μέλος», τότε απαιτείται η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Η δημιουργία του λογαριασμού πραγματοποιείται με τον ορισμό των προσωπικών κωδικών του (username και password) και συμπλήρωση των προσωπικών του στοιχείων.

 

Η απενεργοποίηση του λογαριασμού του Χρήστη μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή, ελεύθερα και κατά βούληση κατόπιν υποβoλής σχετικού αίτηματος στην Εταιρεία τηλεφωνικά ή μέσω e-mail. Μετά την απενεργοποίηση του Λογαριασμού, διαγράφονται τυχόν προσωπικά δεδομένα του Χρήστη, ενώ τυχόν δεδομένα παραγγελιών που πρέπει να διατηρηθούν για άλλους σκοπούς, διατηρούνται ανώνυμα ή ψευδωνυμοποιημένα. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού, ο Χρήστης δεν δύναται να έχει πρόσβαση στα δεδομένα αγορών του καθώς και στον εντοπισμό προηγούμενων παραγγελιών του.

 

Ο Χρήστης δηλώνει ότι τα στοιχεία του είναι ακριβή και αληθή και αποδέχεται ότι η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πώληση των προϊόντων σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία του.

 

Ο Χρήστης είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση και το απόρρητο των στοιχείων πρόσβασης του στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και, κατά συνέπεια, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε δραστηριότητα, ευθύνη, αξίωση, κόστος, ή/και δαπάνη, ακόμα και νομικής φύσης, συνδεόμενη με κάθε χρήση, παράνομη ή μη, των στοιχείων αυτών.

 

3. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Με την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το Χρήστη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων σε περίπτωση αγοράς προϊόντος μέσω του Ιστότοπου, συνάπτεται ηλεκτρονικά μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη μία σύμβασης πώλησης εξ’ αποστάσεως, η οποία διέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, οι οποίοι λειτουργούν συμπληρωματικά στην ανωτέρω σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

 

4. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

 

Η παραγγελία προϊόντων συνεπάγεται αυτομάτως την υποχρέωση πληρωμής του ποσού της παραγγελίας εκ μέρους του Χρήστη.

 

Κατόπιν της καταχωρήσης και επεξεργασίας της παραγγελίας του, ο Χρήστης θα λάβει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, ένα αυτοματοποιημένο ενημερωτικό e-mail, με το οποίο η Εταιρεία θα γνωστοποιεί ότι αποδέχεται την παραγγελία του και το οποίο θα περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας του, όπως για παράδειγμα το προϊόν παραγγελίας, την τιμή, την ποσότητα καθώς το τρόπο πληρωμής και παράδοσης της παραγγελίας. Μετά την αποδοχή και επεξεργασία της παραγγελίας του, ο Χρήστης θα λάβει ένα δεύτερο ενημερωτικό e-mail, με το οποίο η Εταιρεία θα γνωστοποιεί ότι η παραγγελία του είναι έτοιμη προς αποστολή.

 

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της από τη σύναψη και εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης πώλησης, οφείλει να αποστείλει στο Χρήστη, αυτοματοποιημένες ενημερώσεις σχετικά με την εξέλιξη της παραγγελίας του. Η ενημέρωση αυτή θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο Χρήστης έχει δηλώσει κατά τη συμπλήρωση των προσωπικών του στοιχείων.

 

Σε περίπτωση που οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως εξαιτίας της χρήσης αναληθών, λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων του Χρήστη, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει. Επιπλέον, ο Χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη επέλθει στην Εταιρεία εξαιτίας αναληθών, εσφαλμένων ή μη επικαιροποιημένων στοιχείων του.

 

Η Εταιρεία αποδέχεται και τηλεφωνικές παραγγελίες καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-20:00), οι οποίες διέπονται επίσης από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Κατά τη λήψη της τηλεφωνικής παραγγελίας, ο Χρήστης θα αναφέρει τον ακριβή τίτλο του προϊόντος καθώς και τον κωδικό παραγγελίας προϊόντος και θα δηλώνει στην Εταιρεία μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προκειμένου να λαμβάνει την εκ του νόμου προβλεπόμενη επικοινωνία σε σχέση με προαναφερθέντα μηνύματα επιβεβαίωσης της παραγγελίας και εξέλιξης αυτής.

 

5. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

 

H Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ενημερώνει και να επικαιροποιεί την ακρίβεια και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με το τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που διαθέτει καθώς και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της και των προσφορών της, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών που έγιναν εκ σφάλματος, εκ παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας.

 

Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, καθώς αυτή μεταβάλλεται από τη συνεχόμενη ροή καταχώρησης των παραγγελιών, δεσμεύεται ωστόσο να προβεί στην έγκαιρη ενημέρωση των Χρηστών που καταχώρησαν την παραγγελία τους στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα στην περίπτωση μη διαθεσιμότητας κάποιου προϊόντος, προκειμένου να προτείνει εναλλακτικές λύσεις ή να προβεί στην επιστροφή του καταβληθέντος ποσού (σε περιπτώσεις πληρωμής του αντιτίμου της παραγγελίας με χρήση πιστωτικής κάρτας).

 

6. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 

Οι τιμές των προϊόντων που αναγράφονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.).

 

Η τιμολόγηση των προϊόντων πραγματοποιείται στο ποσό της αξίας τους κατά τη στιγμή της υποβολής της παραγγελίας από το Χρήστη και της μεταγενέστερης οριστικοποίησης αυτής από την Εταιρεία.

 

H Eταιρεία λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για την ορθή αναγραφή των τιμών επί των προσφερόμενων προϊόντων της. Ωστόσο, είναι πιθανό λόγω τεχνικού προβλήματος, να προκύψουν σφάλματα. Σ’ αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία επιφυλάσσεται για τυχόν ακύρωση αγοράς εάν διαπιστωθεί λάθος τιμή σε προϊόν κατόπιν ελέγχου.

 

Η Εταιρεία διατηρεί εν γένει το δικαίωμα να διαμορφώνει ελεύθερα τις τιμές των προϊόντων, να τις τροποποιεί και να αλλάζει ή/και αποσύρει τις προσφορές οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 

7. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

Η Εταιρεία αποδέχεται την πληρωμή με τους κάτωθι τρόπους:

 

 • Με αντικαταβολή του αντιτίμου της παραγγελίας. Ο Χρήστης που επιλέγει τη μέθοδο αντικαταβολής πληρώνει με μετρητά τη μεταφορική εταιρεία Courier, η οποία ενεργεί κατ’ εντολή της Εταιρείας κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας στον τόπο που έχει υποδείξει ο Χρήστης ή κατά την παραλαβή του προϊόντος από το χώρο της εταιρείας Courier.

 

 • Με Πιστωτική Κάρτα. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δέχεται την πληρωμή με πιστωτικές κάρτες Visa, MasterCard, Diners και American Express, σε συνεργασία με την υπηρεσία Paypal.

 

 • Πληρωμή μέσω κατάθεσης του αντιτίμου της παραγγελίας στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση, η παραγγελία θα αποσταλεί, εφόσον εμφανιστεί η κατάθεση στον λογαριασμό της Εταιρείας.

 

8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

 

Όλες οι συναλλαγές τελούνται μέσω της υπηρεσίας της Paypal, η οποία παρέχει ειδικά συστήματα για την ασφαλή καταχώρηση και διαβίβαση των στοιχείων της κάρτας και την ολοκλήρωση της πληρωμής.

 

Η Εταιρεία δε συλλέγει και δεν αποθηκεύει στοιχεία χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών και ως εκ τούτου, δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής τους.

 

9. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Η Εταιρεία παραδίδει σε όλες τις περιοχές της ελληνικής επικράτειας, μέσω των ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ Courier. (με εξαίρεση των περιοχών που δεν υπάρχει πρόσβαση μέσω των υπηρεσιών της ΕΛΤΑ Courier). Οι αποστολές πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, σε ώρες παράδοσης της ΕΛΤΑ Courier. Η παράδοση των προϊόντων πραγματοποιείται εντός 1 έως 3 ημερών από την υποβολή της παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία παράδοσης της παραγγελίας εξαρτάται από την διεύθυνση παράδοσης του Χρήστη, καθώς και από το χρονικό σημείο υποβολής της παραγγελίας του.

 

Τα παραγγελθέντα προϊόντα παραδίδονται στη διεύθυνση που ο Χρήστης έχει δηλώσει κατά τη συμπλήρωση των προσωπικών του στοιχείων και η οποία αναφέρεται ως «διεύθυνση παράδοσης».

 

Η επιπρόσθετη χρέωση των μεταφορικών και της αντικαταβολής, εμφανίζεται αυτόματα στο καλάθι αγορών του Χρήστη και ακολούθως στο έντυπο ολοκλήρωσης της παραγγελίας του.

 

Σε περίπτωση που η διεύθυνση παραλαβής βρίσκεται σε περιοχή δυσπρόσιτη, όπως αυτή ορίζεται από τους όρους μεταφοράς της ΕΛΤΑ Courier, ο Χρήστης θα παραλάβει την παραγγελία του από το κατά τόπο πλησιέστερο προς την διεύθυνση του, κατάστημα της ΕΛΤΑ Courier και όχι στη διεύθυνση που εκείνος δηλώσε κατα την συμπλήρωση των προσωπικών του στοιχείων.

 

Ενδεχόμενη καθυστέρηση στην παράδοση των προϊόντων μπορεί να οφείλεται σε διάφορα γεγονότα, μεταξύ των οποίων αναφέρονται ενδεικτικά είτε γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες, ή κάθε άλλο γεγονός έξω από τη σφαίρα επιρροής και ελέγχου της Εταιρείας, είτε καθυστέρησης στην αποστολή του προϊόντος από τον παραγωγό/προμηθευτή.

 

Η καθυστέρηση στην παράδοση δύναται να προκύψει και όταν καθίσταται αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία με το Χρήστη (στην περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα σχετικά με την την παραγγελία του και το οποίο αφορά το προϊόν ή/και την αποπληρωμή του).

 

10. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (NEWSLETTER)

 

Η εγγραφή του Χρήστη στα ενημερωτικά δελτία (newsletter) του Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι προαιρετική και δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη διενέργεια αγοράς από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής του στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

 

Η εγγραφή του Χρήστη στην υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων (newsletter) του Ηλεκτρονικού Καταστήματος πραγματοποιείται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e- mail) στο αντίστοιχο πεδίο που εμφανίζεται στον Ιστότοπο της Εταιρείας. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, ο Χρήστης δηλώνει τη ρητή του συγκατάθεση, προκειμένου η Εταιρεία να του αποστέλλει ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα.

 

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται στην περίπτωση που τα newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παράδοση τους. Τα ενημερωτικά δελτία (newsletter) ενδέχεται να καταλήξουν στους φακέλους Junk/Spam (Ανεπιθύμητα), οπότε ο Χρήστης συνιστάται να ελέγχει τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται στους ανωτέρω φακέλους.

 

Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να μην λαμβάνει πλέον ενημερωτικά δελτία (newsletter) ή επιθυμεί να διαγραφεί συνολικά από το σύστημα αποστολής τους, μπορεί να ενημερώσει την Εταιρεία μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που λαμβάνει.

 

Τα ανωτέρω ενημερωτικά δελτία (newsletter) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής ή διαγραφής κάποιου Χρήστη στις λίστες παραληπτών ενημερωτικών δελτίων (newsletters) χωρίς αιτιολόγηση.

 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τρίτο πάροχο για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των ενημερωτικών δελτίων, τα στοιχεία του οποίου είναι διαθέσιμα κατόπιν διατύπωσης σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

11. ΚΟΥΠΟΝΙΑ

 

Η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί ως μέσο προώθησης κουπόνια τα οποία μπορεί να αφορούν τη διάθεση ενός επιπλέον προϊόντος δωρεάν, για αγορές προϊόντων άνω ενός συγκεκριμένου ποσού. Έκαστο κουπόνι συνδέεται με τους ειδικούς όρους ισχύος του. Τα κουπόνια ενδέχεται να έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια ισχύος, αφορούν σε προσφορές έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων και δε μπορούν να χρησιμοποιούνται αθροιστικά με άλλες προωθητικές ενέργειες.

 

Η Εταιρεία δύναται να αλλάζει οποτεδήποτε τη διάρκεια ισχύος του κουπονιού καθώς και τα προϊόντα που θα διαθέτει δωρεάν στα πλαίσια της προωθητικής της ενέργειας.

 

12. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

 

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης και αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, TikTok). Τα μέσα αυτά ενδέχεται να επιτρέπουν την πρόσβαση ή/και σύνδεση στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του Χρήστη. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη, η οποία πραγματοποιείται από τα δίκτυα αυτά μέσω της δυνατότητας σύνδεσης τους με τον Ιστότοπο.

 

13. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

Το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος που περιλαμβάνει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κείμενα, εικόνες, βίντεο, γραφικά, λογότυπα και λογισμικό, προστατεύεται από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων, τη νομοθεσία για την προστασία της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, περί αθεμίτου ανταγωνισμού και κάθε άλλη σχετική διάταξη.

 

Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση και έκθεση του περιεχομένου στον Ιστότοπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος για τη χρήση και εκμετάλλευσή του.

 

Απαγορεύεται ρητά στο Χρήστη, η αναπαραγωγή, μετασχηματισμός, διανομή, δημόσια επικοινωνία, διάθεση, εξαγωγή, επαναχρησιμοποίηση, επαναπροώθηση ή χρήση του περιεχόμενου του Ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε μέσο ή διαδικασία, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτό επιτρέπεται από το νόμο ή από τον δικαιούχο των αντίστοιχων δικαιωμάτων.

 

Απαγορεύεται η χρήση του Ιστότοπου για αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση και μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό,  δυσφημιστικό, χυδαίο,  άσεμνο, ανήθικο, ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις ή/και δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο.

 

14. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των Χρήστη, περιγράφονται στην ειδική ενότητα σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ιστότοπου.  Ο Χρήστης οφείλει να διαβάζει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πριν κάνει χρήση του Ιστότοπου, προκειμένου να είναι ενήμερος σχετικά με την συλλογή και χρήση των προσωπικών του δεδομένων, την περίοδο τήρησης αυτών, τα δικαιώματά του και λοιπές σημαντικές πληροφορίες.

 

15. ΧΡΗΣΗ COOKIES

 

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για την αναγνώριση του Χρήστη που συνδέεται σε αυτόν. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή του Χρήστη, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών ηλεκτρονικής δραστηριότητας, την αποθήκευση προτιμήσεων του καθώς και τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης του στον Ιστότοπο.

 

O Χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να απενεργοποιεί τα Cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι σε αυτή την περίπτωση, ο Χρήστης ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες του Ιστότοπου.

 

16. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

 

Μέσω του Ιστότοπου, δύναται να παρατίθενται παραπομπές και σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους τρίτων, δηλαδή να παρέχεται η δυνατότητα στο Χρήστη να ανακατευθύνονται μέσω ειδικών συνδέσμων, links, hyperlinks, banners, video, σε δικτυακούς τόπους (web-sites) τρίτων, οι οποίοι δε σχετίζονται κατά κανένα τρόπο με την Εταιρεία.

 

Η Εταιρεία δεν αντιπροσωπεύει, δεν ελέγχει ούτε παρακολουθεί τους ανωτέρω δικτυακούς τόπους τρίτων ή το περιεχόμενό τους και συνεπώς δεν καθίσταται υπεύθυνη για το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων και/ή για τους κανόνες που έχουν υιοθετήσει σε σχέση με, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, την προστασία και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη, την ποιότητα, ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχουν.

 

H χρήση δικτυακών τόπων, οι οποίοι ελέγχονται, διατηρούνται και διαχειρίζονται από τρίτα μέρη, διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης και τις πολιτικές ασφαλείας των εν λόγω δικτυακών τόπων και όχι από τους Όρους και Προϋποθέσεις του παρόντος Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους τρίτου μέρους γίνεται για λογαριασμό και με κίνδυνο του ίδιου του Χρήστη.

 

Ο Χρήστης συμφωνεί, βάσει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, να απαλλάξει την Εταιρεία από κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από τη χρήση συνδέσεων που εμφανίζονται στον Ιστότοπο.

 

17. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ/ΠΕΛΑΤΗ

 

Ο Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτή, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία και οφείλει να την αποζημιώσει για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από υπαιτιότητά του μέσα από τη χρήση του Ιστότοπου.

 

Επιπλέον απαγορεύεται:

 

 • Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του Ιστότοπου και για τα οποία ο Χρήστης δεν έχει καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσει.

 

 • Οποιαδήποτε μορφή πειρατείας λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπή, αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ) του Ιστότοπου.

 

18. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Το παρόν Ηλεκτρονικό Κατάστημα παρέχεται «ως έχει», όπως και οι πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, βίντεο, γραφικά, σήματα, απεικονίσεις και το εν γένει περιεχόμενο, που αναρτώνται σε αυτό. Σε καμία περίπτωση, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση (όπως ενδεικτικά απώλεια κερδών, δεδομένων κλπ.) του Χρήστη ή τρίτων, που σχετίζεται με τη λειτουργία ή μη, ή/και τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, ή οφείλεται σε αδυναμία παροχής πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν, ή από τυχόν παράνομες επεμβάσεις τρίτων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

 

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και την καλύτερη εξυπηρέτηση του Χρήστη, χωρίς να ευθύνεται για τυχόν αδυναμία του να αποκτήσει πρόσβαση στο περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, καθώς η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό του Χρήστη, τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ταυτόχρονων χρηστών ή άλλες αιτίες.

 

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα υιοθετεί μέτρα ασφαλείας που κρίνονται κατάλληλα για την ανίχνευση της ύπαρξης ιών. Παρόλα αυτά, ο Χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι τα μέτρα ασφαλείας των υπολογιστικών συστημάτων στο Διαδίκτυο δεν είναι απολύτως αξιόπιστα και έτσι η Εταιρεία δεν εγγυάται τη μη ύπαρξη ιών ή άλλων στοιχείων που μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές στα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών του Χρήστη (λογισμικό και υλισμικό).

 

Ο Χρήστης συνιστάται να φροντίζει για τη δική του προστασία (χρήση antivirus, ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν την περιήγηση και χρήση του Ιστότοπου.

 

19. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

 

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης εξ’αποστάσεως που σύναψε με την Εταιρεία, επιστρέφοντας τα προϊόντα που αγοράσε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα χωρίς καμία κύρωση και χωρίς να προσδιορίσει την αιτιολογία (αναίτια υπαναχώρηση), εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα που τα παρέλαβε. Ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης του επικοινωνώντας με την Εταιρεία είτε με e-mail ή τηλεφωνικά είτε αποστέλλοντας στην Εταιρεία συμπληρωμένη τη φόρμα υπαναχώρησης, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

 

Το Δικαίωμα Υπαναχώρησης θεωρείται ότι ασκείται έγκυρα εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις στο σύνολό τους:

 

 • τα προϊόντα προς επιστροφή παραδίδονται στον μεταφορέα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα της παραλαβής τους από το Χρήστη,

 

 • η σφραγίδα ασφαλείας, εφόσον αυτή υπάρχει, είναι ακόμη επικολλημένη στα προϊόντα καθώς αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των προϊόντων,

 

 • τα προϊόντα προς επιστροφή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, βρίσκονται σε άριστη κατάσταση όπως ακριβώς πριν την πώληση τους και στην πλήρη αρχική τους συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ, τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής.

 

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται:

 

 • στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί.

 

 • στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή μόλις αποσφραγιστούν για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής (π.χ προϊόντα περιποίησης ή make up).

 

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και με την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί το προϊόν στην Εταιρεία, ο Χρήστης θα λάβει ένα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα της πώλησης, το οποίο θα εξοφλείται από την Εταιρεία με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο ίδιος την καταβολή του τιμήματος, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με το Χρήστη.

 

Ρητώς συμφωνείται και ο Χρήστης παρέχει ήδη την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του προς τούτο, η Εταιρεία να δικαιούται να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό, τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος καθώς και τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής, φθοράς ή βλάβης του προϊόντος ή απομείωσης της αξίας του προϊόντος οφειλόμενης σε ενέργειες του Χρήστη.

 

20. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Ο Χρήστης διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της παραλαβής τους με σκοπό την αντικατάσταση/αλλαγή τους με άλλο προϊόν. Η επιστροφή των προϊόντων με σκοπό την αντικατάσταση/αλλαγή τους, δεν αποτελεί ενέργεια υπαναχώρησης εκ μέρους του Χρήστη και άρα δεν εφαρμόζονται οι ανωτέρω όροι περι ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης.

 

Προκειμένου να επιστραφεί ένα προϊόν προς αντικατάσταση/αλλαγή, ο Χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αντικατάστασης του, να το αποστείλει στην Εταιρεία μέσω της ΕΛΤΑ Courier. Η επιστροφή των προϊόντων με σκοπό την αντικατάσταση/αλλαγή τους καθώς και η επαναποστολή τους, πραγματοποείται με χρέωση του Χρήστη.

 

21. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Εάν με υπαιτιότητα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, ο Χρήστης παραλάβει λανθασμένα προϊόντα (από λάθος στη λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κλπ) ή προϊόντα κακής ποιότητας (ελαττωματικό προϊόν κτλ), έχει το δικαίωμα είτε να μην αποδεχτεί να παραλάβει το προϊόν εξ’ αρχής, είτε να ζητήσει την επιστροφή και αντικατάσταση του. Στην περιπτώση αυτή, η επιστροφή του προϊόντος πραγματοποείται με χρέωση της Εταιρείας.

 

22. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από τις εφαρμοστέες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, όπως ενδεικτικά τις διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και κάθε άλλη σχετική διάταξη.

 

Για κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution). Εάν ο Χρήστης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας), μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ, μέσω της ενιαίας πανενωσιακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ), η οποία είναι διαθέσιμη στο: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguageου.

 

Εφόσον η επίλυση της διαφοράς δεν είναι δυνατή μέσω της εν λόγω διαδικασίας διαμεσολάβησης, αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν από την σύμβαση είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

 

23. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Για κάθε διευκρίνιση σχετικά με τις συναλλαγές του ή οποιοδήποτε ερώτηση και παράπονο σχετικά με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την Εταιρεία στα κάτωθι στοιχεία:

 

Τηλ.: (+30) 23920 72757

 

E-mail: [email protected]